تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

در این نرم افزار با توجه به حساسیت در بازار رقابتی صنعت پخش بهره­ گیری و استفاده از تخفیفات یک ضرورت برای بهره گیری از فرصت های رقابتی شرکت است، در نرم افزار پخش مویرگی ما امکان ارائه انواع تحفیفات حجمی و نقدی به صورتی که برای هر گروه هدف مشتریان ، متفاوت و قابل اجراست وجود دارد و همچنین فاکتورهای نرم افزار پخش ما قابل انعطاف با شکل تخفبف مورد نظر شما برای ارائه به مشتری است.
با استفاده از تخفیفات حجمی، پله ای و تخفیف تسویه چک می توان در بازار رقابتی پخش، سیاست های نرم افزار قیمت گذاری مدیران پخش را بهبود داد و یک قیمت گذاری دقیق و بر پایه بازاریابی هدفمند را برای شرکت های پخش و بازاریابی ارائه داد.

توضیحات بیشتر…

نرم افزار پخش مویرگی زرین