مدیریت نرخ های ارز مالی

● در این نرم افزار به جنبه های نرخ های مختلف مالی با امکان و ثبت اسناد دقیق این نرخ ها توجهی ویژه شده است و یکی از مسائلی که در حوزه ی توسعه ی جغرافیایی شرکت ها مطرح است عدم کاربرد سیستم مالی مبدا در کشورهای منطقه است که نرم افزار ارزی زرین با توجه به ثبت دقیق اسناد مالی با ارزهای مختلف کار مدیریت ارزها و حساسیت های آن را به خوبی آنالیز کرده و راهکار دقیق و جامع به نرم‌افزاری را به مشتریان هدف ارائه می دهد.

نرم افزار حسابداری چن ارزی