بازاریابی و فروش مویرگی – نرم افزار پخش مویرگی زرین

بازاریابی و فروش مویرگی

●اساس موضوع شرکت های پخش مویرگی تعیین سیاست های فروش و بازاریابی برای نفوذ در مناطق جدید و توسعه ی افق جغرافیایی حوزه پخش است و در کنار ان حضور قوی تر در مناطق نفوذ کرده و حفظ جایگاه فعلی و ارتقای ان می باشد.

توسعه بازار و حفظ مارکت

●بدست اوردن مزیت رقابتی فروش و حفظ مناطق فروش یکی از مواردی است که شرکت های پخش قوی مویرگی به وسیله ی راهکار نرم افزار مویرگی به آن دست پیدا می کنند چون می توانند با ارزیابی منطقی و تعیین سیاست های قیمت گذاری سیستم جوایز , تخفیفات نقدی و حجمی و ارائه آفرهای فصلی و زمانی به این اهداف دست پیدا کنند که میزان فروش و بالطبع میزان سود شرکت را بهینه کنند.

مسیربندی مویرگی

●در نرم افزار جامع پخش زرن امکان تعیین و اختصاص هر مسیر به یک بازاریاب و همچنین تعیین برنامه ی هفتگی ویزیت طبق روزهای هفته از امکاناتی است که مدیران فروش برای اختصاص و پوشش مسیرها از ان استفاده می کنند. وقتی که برنامه هفتگی بر طبق مسیربندی باشد به صورت تلویحی توزیع نیز دارای نظم و ارتباط معنی داری در طول هفته می باشد که بهره وری تیم پخش را نیز بهبود می دهد.

اموزش مدیریت شرکت پخش