شرح وظایف تحصیلدار

 

 • مراجعه به بانک ها جهت وصول چکهای صادره (تنخواه گردان ، حقوق ، …) یا جابجایی و وصول چک های دریافت شده از مشتریان شرکت
 • حمل بسته ها ، نامه ها و سایر لوازم از شرکت جهت اشخاص و بالعکس
 • دریافت مطالبات اسناد دریافتنی ، قرار داد ها و … از مشتریان یا سایر اشخاص
 • دریافت وجه نقد و چک از بانک یا بالعکس
 • پیگیری امورمربوط به سازمان تامین اجتماعی جهت کارکنان
 • مراجعه به ادارات ، سازمان ها و سایر شرکت ها ، بمنظور پیگیری و انجام امور اداری شرکت
 • انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارجی
 • انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روشهای مدون ، آئیننامه ها ، دستور العمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روش های موجود ، استعلام موضوع از مقام مسئول مافوق خود قبل از هر گونه اقدام اجرائی
 • نگهداری و حفظ کلیه اقلام دریافت شده تا زمان تحویل به مراجع تعیین شده یا ارجاع به مسئول مربوطه
 • ارسال کلیه نامه ها و بسته های تحویل شده به شرکت یا اشخاص تعیین شده در زمان معین
 • تحویل کلیه مرسولات و بسته های پستی به دفاتر و ادرات پست و ارائه رسید مربوط به مسئول تنخواه گردان پس از اخذ تایید مدیر اداری
 • دریافت کلیه چک ها اوراق بهادر و سایر مدارک اعلام شده از سوی مدیریت از اشخاص تعیین شده
 • واگذاری چک ها و وجوه نقد دریافت شده توسط امور اداری ، به بانک یا به سایر اشخاص اعلام شده
 • ارتباط تلفنی مستمر و منظم با مدیر امور اداری یا سایر پرسنل ( با توجه با نوع کار محول شده ) از خارج شرکت
 • مراجعه دوره ای به شعبه یا کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی بمنظور تمدید یا صدور دفترچه های درمان یا سایر امور مرتبط بیمه کارکنان
 • مربوط به پرداخت حق بیمه ماهانه کارکنان شرکت به سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان های بیمه ای مرتبط با شرکت
 • انجام امور اداری مرتبط با مدیران ارشد شرکت
 • مراجعه به وزارت بازرگانی و سایر مراجع مرتبط جهت انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارجی
 • مراجعه به شرکت ها و ادارات جهت پیگیری و انجام امور درخواست شده توسط واحد بازرگانی و فروش
 • انجام سایر وظایفی که در چهارچوب مسئولیتهای تعیین شده محول میگردد
 • ارتباط و همکاری با واحد های تابعه امور مالی و طرف حسابهای شرکت

شرح وظایف کارکنان مالی پخش مویرگی

شرح وظایف کارکنان مالی پخش مویرگی

شرح وظایف مدیر امور مالی

 • برنامه ریزی و کنترل اقالم بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های تراز نامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحد های
  مختلف
 • ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق
 •  ارزیابی مستمر سیستم ها ، روش ها و فرضهای مرتبط با امور مالی و اعالم نقاط قوت و ضعف روش های اجرایی موجود
  و ارائه پیشنهادات اصالحی
 • انجام وظیفه بعنوان عامل کنترلی بر اساس شرح وظایف مصوب و دستور العمل های درون سازمان منطبق با استاندارد
  های حسابداری
 • تنظیم گزارشات مالی عنداالقتضا
 • برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحد های مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صالحدید مقام
  مافوق
 • عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام ، معامالت و سایر کمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی یا خارجی شرکت به
  تشخیص مد یریت شرکت
 • برنامه ریزی و اجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان تحت مدیریتی همگام با ضرورت های شر کت
 • تشخیص و تامین نیازهای آموزشی وتخصصی کارکنان تحت مدیریتی همگام با ضرورتهای شرکت
 • سازماندهی و جابجایی پست های درون اسازمانی یاتغییر شرح شغل کارکنان امور مالی ، با توجه به نیاز های امور مالی
  شرکت و توانایی های کارکنان
 •  تشخیص نیاز و اعزام کارکنان به ماموریت های مورد نیاز حسب مورد
 • تصویب هرنوع گزارش از جمله گزارشات دریافت و پرداخت و اموال و صحت و سقم دفاتر قانونی
 • برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی شرکت در چهار چوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها ودستور
  العملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از
  اطالعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی .تدوین
  ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی
 • مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات و سیاست های اعتباری ووصول مطالبات ونظارت بر حسن اجرای آنها
 • اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد در مواقع ضروری
 • گهداری سوابق و مدارک مالی ، کنترل فعالیتهای مالی ، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارامد و طرح ریزی شده
  همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد ، امور مالیاتی موجودیها ، دارائیهای ثابت و عملیات کامپیوتری
 • برنامه ریزی و سازمان دهی بمنظور انجام وظایف مختلف امور مالی شرکت
 • تهیه و تنظیم خط مشی ها ، دستور العمل ها ، روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز ، بمنظور
  ایجاد هماهنگی در انجام امور مالی واحد های مختلف
 • تصمیم گیری واعالم نظر نهایی در موارد پیدایش اختالف نظر بین واحد های تابعه
 • دریافت گزارش های مالی از واحد ها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها و بررسی و اظهار نظر بر آنها و تحلیل مغایرته
 • اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین ، مقررات ، دستور العمل ها و بخشنامه های مالی در واحد های مالی در
  واحد های مختلف
 • طبقه بندی حسابها – و در صورت نیاز – طبقه بندی گروه کاالها و کدینگ مربوط به موجودیها و انبار ، بر اساس سیستم
  های مکانیزه و پیشنهاد تایید تغییر یا تهیه سیستم های نرم افزاری بصورت سفارشی یا پکیج
 • نظارت و کنترل بمنظور حفظ و نگهداری اموال و دارائیهای شرکت
 • برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود و زیان و صورت منابع و مصارف واحد های مختلف
شرح وظایف کارکنان اداری و مالی

شرح وظایف سرپرست حسابداری

 • کنترل حساب مشتریان و انجام تعدیلات لازم ، پیگیری تسویه با بدهکاران
 • همکاری در عملیات بستن حسابهای پایان دوره مالی
 • کنترل و نظارت برحسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری ، کنترل صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری
 • کنترل محاسبات دریافت ها و پرداخت ها
 • صحت سرفصل (کد) آرتیکل های اسناد حسابداری صادره
 •  هماهنگی و همکاری با حسابرسان شرکت بمنظور شفاف سازی و رفع ابهام از حسابها و اسناد و ارتقاء کیفی گزارشات ارائه شده توسط آنها
 • ارائه گزارش و اعلام بموقع هر گونه محدودیت در انجام امور محوله و یا هرگونه نقطه ضعف در روشهای اجرائی ، بهمراه پیشنهادات اصلاحی ، به مدیر مالی
 • انجام کلیه امور محوله صرفا برا اساس روشهای مدرن ، آئین نامه ها و دستور العملهای تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روشهای لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روشهای موجود استعلام موضوع از مدیر مالی قبل از هر گونه اقدام اجرایی
 • صدور درخواست پرداخت از طریق حساب های بانکی یا تنخواه گردان ، جهت تایید مدیر مالی و تصویب مدیریت – در صورت لزوم – پس از اطمینان از کفایت مدارک و مستندات مربوطه و کنترل مانده ها و سوابق قبلی
 • پیگیری جهت تسویه حساب پرداخت ها ، قرار دادها و سایر بدهی ها و مطالبات شرکت
 •  تهیه نسخه پشتیبانی از سیستمهای مکانیزه در اختیار بر روی دیسکهای کامپیوتری بصورت روزانه و نگهداری آنها در محل امن ، پس از اطمینان از صحت فایل های اطلاعاتی موجود بر روی آنها
 • ثبت ضمانت نامه ها و سپرده های شرکت نزد اشخاص و پیگیری وصول آنها در موعد مقرر
 • نگهداری و راهبری سیستم های مکانیزه حسابداری و صندوق و حقوق و دستمزد و سایر سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز بر حسب مورد و ثبت روزانه اطلاعات لازم در انها
 •  ارتباط با بانک های طرف حساب شرکت
 • کنترل اصالت قانونی مستندات پیوست سند حسابداری و صحت مبالغ و عدم قلم خوردگی و مخدوش بودن آنها و تطبیق پرداختها با قوانین داخلی شرکت و استانداردها و رویه های موجود
 • کنترل سر فصل حسابها در کلیه سطوح آرتیکل های موجود در اسناد از نظر انطباق حساب با مدارک ضمیمه و موضوع سند و استانداردها و رویه های حسابداری و قوانین شرکت
 • کنترل صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداخت های شرکت
 • کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک و صحت محاسبات ، جمع تعدادی و ریالی فاکتور ها ، کفایت تایید کنندگان و…
 • تایید و امضا اسناد پس از انجام کلیه کنترل های لازم
 • کنترل گردش حسابها و مانده آنها واعلام مواردمشکوک یااشتباهات به مدیر مالی جهت پیگیری یا صدور اسناد اصلاحی
 • کنترل دوره ای حسابهای باز نظیر پیش دریافت ها و پیش پرداخت ها ، حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی ، بمنظور تسویه حساب یا انجام ثبت های لازم
 • پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی یادر سایر مقاطع اعلام شده از سوی مدیر مالی
 • پیگیری و گزارش اشتباهات موجود در حساب ها از نقطه نظر سر فصل و کدینگ حسابها و اقدام در جهت اصلا ح اشتباهات
 • نظارت بر ثبت بموقع دفاتر قانونی (روزنامه و کل ) براساس اسناد قطعی شده حسابداری یا خلاصه اسناد حسابداری تهیه شده از سیستم کامپیوتری ، مطابق آئین نامه ثبت و نگهداری دفاتر قانونی مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • کنترل و تطبیق هر نوع پرداخت ، با سوابق قبلی ( مانده بدهی یا بستانکاری قبلی)
 • کنترل قراردادهای شرکت با واحد های مختلف و اشخاص یا شرکت های ثالث در هر مرحله از پرداخت و تایید پیشرفت کار آنها

شرح وظایف حسابداری فروش

 • اخذ و نگهداری یك نسخه از کليه قراردادها و اقدامات الزم جهت اجرای مفاد بندهای مربوطه به امور مالی
 • اخذ گزارش انجام اقدامات مربوط به قرارداد با توجه به مفاد آن از طرف واحد فروش واجرایی و مسئول ارسال به واحدد
  مالی اداری بر اساس دستورالعمل مربوطه
 • صدوردرخواست به موقع وجه در ارتباط با تعهدات شرکت نسبت به دیگران( درخصوص قراردادهای خرید خدمات
  ونصب)
 • کنترل انجام بندهای مختلف قرارداد از نظر زمانی و ریالی و…
 • تسویه کامل کليه قراردادهای پایان یافته
 • کنترل پرداخت ماليات و حقوق دولتی قراردادها
 • اخذ ضمانت های حسن انجام کار
 • ایجاد ارتباط با پرسنل واحد فروش درارتباط با قراردادها
 • تهيه ليست قراردادها پرداختهای انجام شده جهت اطلاع مدیریت
 • ثبت اسناد فروش بر اساس فاکتورهای صادره
 • تعيين ميزان بدهی مشتریان
 • ثبت اسناد پيش دریافتهای انجام شده بر اساس دستورالعمل صادره
 • ارتباط با خزانه داری شرکت در جهت تحویل وجوه و اسناد به خزانه داری
 • لحاظ نمودن و اعالم جهت عوارض ارزش افزوده لحاظ شده فاکتورهای فروش
 • ثبت تخفيفات لحاظ شده از فاکتورهای فروش
 • پيگيری مطالبات فروش
 • دریافت برگه های برگشت از فروش وثبت سند حسابداری مربوطه و لحاظ نمودن برگشت از عوارض آن
 • تهيه گزارشات فروش سه ماهه ارزش افزوده وفروش فصلی به دارایی
 • تهيه گزارشات فروش با توجه به دستورالعمل مربوطه
شرح وظایف کارکنان مالی-حسابداری فروش و قرارداد