ماموریت زرین

ماموریت زرین

ما تخصص های مدیریتی حرفه ای را با نرم افزار های باکیفیت ترکیب میکنیم و سیستم های نرم افزاری به صرفه و حرفه ای را تولید میکنیم.

منابع انسانی

باید سازمانی شایسته، با انگیزه بالا و نتیجه گرایی رو حفظ کنیم.

ما در جستجوی جذب، انرژی و انگیزش کسانی هستیم که در انجام کارشان شایستگی حرفه ای ، جسارت و صداقت دارند.

ما تلاش می کنیم تا کسانی را که عملکرد فوق العادەای دارند شناسایی کنیم، برای چالشهای دائمی تدارک ببینیم و راههای جدید و موثری برای پرداخت با استفاده از پاداشهای عمدە پیدا کنیم.

روش ما ارتقاء از درون است. ما باید بهترین استعدادها را داشته باشیم و هر از چندگاه از بیرون استفاده کنیم تا بتوانیم به استانداردهای دائما در حال بهبودمان دست پیدا کنیم.

ما با تمام وجود بر برنامه های آموزشی برای آماده سازی افراد جهت قبول مسٶلیت های بیشتر تاکید کرده و از آنها حمایت می کنیم.

به همین شیوە ما باید به کسانی که با این سرعت همگام نیستند توصیە کنیم که بدون تاخیر تغییرات لازم را در خودشان به عمل آورند.

زرین برای مدیران یک شرکت نتیجەگراست و تاکید بر محتواست نه بر شکل، بر کیفیت است نه کمیت.

ما به این اعتقاد داریم که کار زیاد و عملکرد بالا چیزی است که باید به آن افتخار کرد.

ما علاقەمندیم که همه ی کارکنان در ارتباطشان با زرین مشارکت کنند و جدی باشند.

فعالیت های مدیریت(ماموریت زرین)

 ما باید روحیه کار تیمی را ترویج دهیم. برای موفقیت یک موسسه پیچیده مثل گروه مشاورین زرین ما به ارتباطات خوب، خط مشی های کامـلا درک شده، کنتـرل های اثربخش و فراتر از همه تعهد نسبت به پدید آوردن آنچه که ورای رضایت مشتریان است نیازداریم.

ما کاملا قادر به رقابت هستیم و مطمئنم که موفق خواهیم شد با این وجود به عنوان یک سازمان انسانی اشتباه از ما سر خواهد زد. ما باید با گشاده رویی اشتباهاتمان را بپذیریم و اقدام اصلاحی انجام دهیم.

گروه زرین باید بتوانند اشتباهات خود را بشناسند، بپذیرند، و از آنها بیاموزند.

بازاریابی مویرگی

بازاریابی و خدمات مشتری

گروه مشاورین زرین باید پیوسته مشتری مدار باشد. موفقیت آینده به این بستگی دارد که نیازهای مشتریان را بهتر از رقبا پاسخ دهد

ما انتظار داریم مفهوم بازاریابی و توانایی تولید نرم افزار های سیستمی ما آنچنان باشد که روندهای در حال تغییر و بازارهای نو پدید را شناسایی کند و محصولات ما را به صورتی اثربخش ترویج نماید.

ما تلاش می کنیم دائما محصولات مرغوب، با قیمت رقابتی، با تاکید بر ارزش و خدمات به مشتریان ارائه کنیم.

ما برنامه داریم که تجهیزاتمان پیوسته مدرن باشد.

جامعه

ما برای تسهیل رفاه جامعه همیشه قدم بر میداریم و جامعه را به مشارکت آگاهانه تجاری تشویق می کنیم.

ماموریت ما کمک به مردم و تجارت است تا بوسیله آن پتانسیل‏های تجارت شناخته شود هر فعالیتی که ما انجام می دهیم ماموریت‏های ما را انعکاس می دهد و ارزش‏های ما آن را امکان پذیر می‏کند.

اولویت ما کیفیت است و کیفیت را جزء لاینفک محصول خود می بینیم نه وجه تمایزمان . ما اغلب بازخوردهایی سازنده مشتریان را می بینیم و انعطاف پذیری کامل داریم .کارمندان ما مشارکت کننده در چرخه زندگی ما هستند.وفاداری کارمندان ما باعث غرور ماست.

تست‏های ما در سازمان پخش ما صورت می گیرد و محیطی کاملا واقعی برای کنترل نهایی محصول ماست به همین دلیل است که مشتریان به محصولات ما جذب می شوند. ما باور داریم می توانیم جز برتران خاورمیانه باشیم .

مالی و کنترل

ما برنامه مالی مطلوبی خواهیم داشت که سرمایه لازم برای رشدزرین را در اختیار گذارد و بازده بهینه ای را برای سهامدارن تامین نماید.

ما باید نظامی برای کنترل ها ایجاد و نگهداری کنیم که شکست های احتمالی عمده را پیش از موقع برای اقدام اصلاحی مثبت نمایان سازد.

مدیریت شرکت پخش
ماموریت زرین