مسیربندی فروش و توزیع پخش مویرگی

 در نرم افزار یکپارچه پخش مویرگی زرین مدیر یا سرپرست پخش و توزیع مویرگی می تواند با توجه به تراکم مشتریان پخش در یک منطقه خاصی علاوه بر منطقه بندی ، مسیربندی مشتریان را نیز برای ویزیتورها انجام دهد. منطقه بندی باعث توزیع بهینه نیروها در مناطق هدف برای فروش شرکت های توزیع مویرگی می شود.همینطور مسیربندی توزیع باعث مشخص تر شدن و شفاف تر شدن کار پخش وتوزیع مویرگی برای بازاریاب و شرکت پخش می شود. به این شکل بازاریاب در مسیرهای مشخص شده به ویزیت می پردازد. این کار باعث بهتر انجام شدن کار بازاریابی و توزیع , جلوگیری از اتلاف وقت و تقسیم کار عالی , و اختصاص بهینه نیروها و منابع در حوزه ها و مناطق پخش و مشتریان می شود.

تعریف رابطه در مسیربندی فروش و توزیع پخش مویرگی

با تعریف رابطه ویزیتور و طرف حساب به ازای هر مشتری برای ویزیتور در نرم افزار , تعداد مشخصی ازمشتریان برای هر ویزیتور تعیین می شود و ویزیتور تنها دسترسی به مشخصات واطلاعات مسیر و همچنین میزان سفارشات و پرداخت ها و وعده ها و … مشتریان مربوط به خود را دارد , وغیر از آن حق دسترسی به اطلاعات مسیرو مشخصات دیگر مشتریان مناطق و حوزه های دیگر توزیع و پخش را نخواهد داشت.

با این راهکار نرم افزار پخش , مناطق مربوط به حوزه کار بازاریابان پخش با هم تداخل پیدا نمی کند , بازاریابان در حوزه های پخش یکدیگر وارد نمی شوند , تقسیم کار به خوبی صورت می گیردو از بی نظمی , هرج و مرج , اتلاف هزینه و وقت و نیرو جلوگیری می کند , و کارتوزیع و پخش به صورت منظم انجام می شود.

ویدیو آموزشی

مسیربندی فروش و توزیع پخش مویرگی