تایید سفارشات ویزیتورهای پخش

● فرآیند سفارشات تبلت و موبایل بازاریاب به دو صورت اتوماتیک و دستی امکان پذیر است.به شکلی که سفارشات به سمت سرور ارسال می شود و پس از بررسی توسط مدیر فروش پخش مویرگی می تواند در خارج از شرکت یا درداخل شرکت سفارشات بازاریابان را تایید یا رد کند.در صورت تایید یا رد سفارشات اطلاع رسانی لازم به بازاریاب اتفاق می افتد و بازاریاب دلیل عدم تایید فاکتور را مطلع می شود. او ازاین موضوع مطلع می شود ومی تواند نکات ضروری جهت رفع موانع سفارش را با توجه به توضیحات مدیر فروش اصلاح ومجددا برای تایید به دفتر پخش ارسال نمایند.دراین روش کلیه سفارشات از قبیل تایید شده وتایید نشده در سوابق بازاریاب باقی می ماند. مشاهده فیلم سفارش گیری و توضیحات بیشتر…

سیستم سفارشگیری