تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

سیستم پیگیری ارتباط با مشتریان – زرین


● ثبت روزانه ی پیگیری های مشتریان از جمله امکاناتی هستند که شرکت های پیش رو در حوزه ی فروش بدان نیاز دارند. ثبت به موقع پیگیری های هر فروشنده , مدیریت رخداد های روزانه توسط مدیر فروش و کارشناسان فروش تعیین اولویت های پیگیری و انتخاب روزانه انها از مسائلی هستند که فروشندگان باید داشته باشند. دسترسی به سوابق پیگیری , بازه ی زمانی پیگیری نحوه ی رسیدگی و پیگیری از ایتم هایی می باشند که در سیستم قابل گزارش گیری و ثبت است. ارتباط پیگیری فروش با فروش هر مشتری و عدم فروش انها از جمله امکانات مورد انتظار تیم های فروش مویرگی و شاهرگی می باشد.

 

سیستم ارتباط با مشتریان پخش زرین

 
 

نرم افزار پخش مویرگی زرین