سیستم پیگیری ارتباط با مشتریان – زرین

ارتباط با مشتریان

● ثبت روزانه ی پیگیری های مشتریان از جمله امکاناتی هستند که شرکت های پیش رو در حوزه ی فروش بدان نیاز دارند. ثبت به موقع پیگیری های هر فروشنده , مدیریت رخداد های روزانه توسط مدیر فروش و کارشناسان فروش تعیین اولویت های پیگیری و انتخاب روزانه انها از مسائلی هستند که فروشندگان باید داشته باشند. دسترسی به سوابق پیگیری , بازه ی زمانی پیگیری نحوه ی رسیدگی و پیگیری از ایتم هایی می باشند که در سیستم قابل گزارش گیری و ثبت است. ارتباط پیگیری فروش با فروش هر مشتری و عدم فروش انها از جمله امکانات مورد انتظار تیم های فروش مویرگی و شاهرگی می باشد.

رابطه ی ویزیتور و طرف حساب در نرم افزار حسابداری پخش