گزارش پورسانت بازاریاب و مدیر فروش

گزارش پورسانت بازاریاب و مدیر فروش

● در نرم افزار پخش زرین فرمول محاسبه پورسانت و درصدهایی بازاریابان , سرپرستان و مدیر فروشان تعیین می شود و فرمولهای آنها بر اساس سیاست های شرکت , حاشیه ی سود محصولات , جنس های پرفروش , کالاهای کند رو و …. است. می توان درصدها را برای بازاریابان اختصاص داد و حقوق و دستمزد انها را براساس این اهداف و سیاست های فروش لحاظ کرد.

سیاست هدف گذاری

●هدف گذاری صحیح و براساس اقتضای کشش کالاها کشش منطقه های فروش و حتی براساس تجربه ی هر بازاریاب موضوعی است که در سیستم پخش زرین قابل پیاده سازی و گزارش پذیر است.

پورسانت مدیرفروش و سرپرستان

●در نرم افزار پخش مویرگی زرین امکان پورسانت گذاری و هدف گذاری متفاوت برای مدیران فروش و سرپرستان به صورت مجزا از روی حاصل فروش تیم آنها قابل پیاده سازی است و براساس گزارشات مدیرفروش هدف امکان ارزیابی میزان تحقق اهداف برای مدیران , سرپرستان امکان پذیر است. اهداف برای کلیه کالاها , کلیه گروه های محصولی قابل تعریف و قابل اندازه گیری است و مدیران ارشد فروش با تعیین سیاست های فصلی این امکان را برای خودشان فراهم می کنند که ارزیابی صحیح و دقیقی را از روی مناطق و فروششان داشته باشند.

گزارش پورسانت بازاریاب پخش