تلفن واحد فروش : ۰۲۱۶۶۱۷۲۰۹۶ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۷۵۱ | تلفن مدیر فروش: ۰۹۱۲۴۷۵۲۱۶۴ | تلفن واحد پشتیبانی : ۰۲۱۷۷۶۱۵۳۵۵ | ۰۲۱۶۶۱۷۲۲۱۹| خط ویژه پشتیبانی (10 خط) : ۰۲۱۹۱۰۰۹۵۳۵

یکی از نیروهایی که در شرکت پخش مویرگی که باید ماهیانه ارزیابی شود نیروهای توزیع کننده و رانندگان پخش هستند که باید هر ماه عملکرد آنها آنالیز و حقوق رانندگان با استفاده از شاخص های مرتبط محاسبه واعلام گردد.

 

2-روش محاسبه بر اساس اقلام موفق توزیع شده و فاکتورهای برگشتی موزعین


در این شاخص تعداد و اقلام توزیع شده – تناژ توزیع شده و تعداد فاکتورهای موفق خوابانیده شده در مغازه های مشتریان پخش ارزیابی و گزارش می شود در کنار آن گزارشات برگشتی اقلام – فاکتور و تناژی نیز برای هر راننده یا موزع گزارش می شود.

 

1-روش های محاسبه براساس میزان وصول مطالبات رانندگان


در نرم افزار زرین برای ارزیابی وصولی هر یک از رانندگان گزارشی اختصاصی طراحی شده است  که شما با ارائه گزارش مربوطه میتوانید میزان توزیع راننده وهمچنین میزان وصول و نوع وصول راننده ارزیابی می شود درصد دریافتی بصورت چک ، نقد ، اعتباری و غیره بصورت جداولی نمایش داده می شود.

3- روش ارزیابی براساس مشتریان واحد توزیع شده مسیر های توزیعی


در صورت بوجود امدن گزارش و ارزیابی عملکردی با استفاده از شاخص های مسیری توزیع و منطقه ای میتوان یک

راننده و حضور ان راننده را بصورت 360درجه ارزیابی کرد.

مسیرهای دور در مسافت های بالاتر را میتوان بر اساس گزارش مناطق و هر مسیر بصورت جداگانه ارزیابی کرد بطور

مثال یک راننده میزان برگشتی یک مسیر را بالا گزارش میدهد و مدیر می تواند دلایل بالا بودن برگشتی را در ان مسیر

ارزیابی کند ، و زمان توزیع مسیر یا منطقه را تغییر دهد . در نرم افزار زرین این گزارش برای هر منطقه لحاظ میشود.

نرم افزار پخش مویرگی زرین

نرم افزار پخش مویرگی زرین