معرفی اپلیکیشن مدیر فروش و سرپرست فروش زرین (Manage Board App )

● در سازمان‌های فروش و پخش نظارت بر فاکتورهای روزانه هر یک از بازاریابان یکی از وظایف روزمره مدیران فروش و سرپرستان می باشد.

در نرم افزار زرین برای این وظیفه یک آپ تخصصی برای استفاده در تبلت و موبایل برای آنها طراحی شده است که امکانات آن به اختصار توضیح داده می شود.

اپلیکیشن مدیر فروش و سرپرستان فروش

● مدیران فروش می‌توانند در اپلیکیشن ، فاکتورهای روزانه را بررسی کنند وهر ویزیتور کد فاکتورهای ارسالی اعم از فروش‌های تایید شده و در جریان را ببینند و گزارش روزانه را برای تیم فروش به تفکیک هر بازاریاب و سرپرست بررسی کند.

2-تایید سفارشات بازاریاب بصورت لحظه ای توسط اپلیکیشن سرپرست فروش آنلاین

● تایید یا رد شدن سفارشات بسته به اینکه مدیر فروش شرایط کمیتی و موجودی و وضعیت نحوه ی تسویه مورد تاییدش باشد می تواند سفارشات را در داخل موبایلش بررسی و آنها راتایید کند این امکان باعث دسترسی سریع تر مدیر فروش شرایط کمیتی و موجودی و وضعیت نحوه ی تسویه مورد تاییدش باشد می تواند سفارشات را در داخل موبایلش بررسی و انها را تایید کند این امکان باعث دسترسی سریع تر مدیر فروش و سرپرستان به آمارلحظه ای سفارشات روز کل بازار یابان می باشد و دیگر حضور در شرکت جهت تایید مدیر فروش نیاز نیست.

3-گزارشات نموداری مدیرفروش بازاریابی با اپلیکیشن سرپرست فروش (تجمیعی و تفکیکی)

● مدیر فروش و سرپرستان پخش می توانند عملکرد هر بازاریاب بصورت نموداری بررسی و مقایسه کنند وهر روز بهترین بازار یاب ، بدترین بازار یاب از نظر برگشت فروش و همچنین عملکرد آنها را می توان روزانه کنترل کرد .

● اطلاع از اهداف تیم فروش بصورت روزانه – ماهیانه یکی از مهمترین ارکان شرکت های پخش مویرگی جهت تحقق اهداف گروهی و سبدی می باشد در این اپلیکیشن مدیر فروش هر روز میتواند هدف سبدهای فروش و گروه های کالایی مختلف را ارزیابی میکند و سهم هریک ازسرپرستان یا بازار یابان را در جهت رسیدن به این هدف می تواند مقایسه و گزارش گیری کند .