مدیریت فروش و پخش

● مدیریت فروش و توزیع مویرگی چرخ گرداننده شرکت های پخش می باشد. از جمله محورهای اصلی این چرخ حیاتی توانمندی در طراحی و تبیین سیاست گذاری های فروش در حوزه مشتریان، فروشندگان، قیمت گذاری، تخفیفات و جوایز متنوع و کنترل بر نحوه اجراء صحیح آن در راستای رسیدن به اهداف مدیران شرکت می باشد. گروه زرین سعی نموده با بهره گیری از آخرین روش ها و تجربیات بزرگان و فعالان صنعت پخش در کشور دسترسی مدیران را به قابلیت طراحی های گوناگون سیاست های فروش و توزیع گسترده تر نماید.

امکانات سیستم توزیع کالا

برخی از قابلیت های نرم افزار زرین شامل موارد زیر می باشد :

١ – تعیین اعتبارات فروش جهت مشتریان

٢ – تخصیص فروشندگان و مشتریان به مسیر بندی های تعریف شده و بازاریان مربوطه

٣ – امکان تعریف گروه بندی های مختلف مشتریان

۴ – امکان تعریف قیمت گذاری کالا براساس ، یک گروه مشتری یا کلیه مشتریان

۵ – تعریف قوانین تخفیفات، اضافات و جوایز با تعیین شرایط ریالی، تعدادی، وزنی بر اساس کالا

۶ – صدور فاکتور بر اساس جداول قیمت گذاری و تخفیفات و جوایز

٧ – کنترل اعتباری مشتری در زمان صدور فاکتور

٨ – تعیین اعتبار ریالی برای هر یک از مشتریان و کنترل خودکار سیستم

٩ – انبار پخش مویرگی، با قابلیت صدور رسید و حواله انبار بوسیله محیط آنلاین

١٠ – گروه بندی مشتریان پخش مویرگی و تعیین قیمت های مختلف برای کالاها، متناسب با نوع مشتری

١١ –  تعریف ویزیتورها، سرپرستان فروش، موزعین و راننده ها و تعریف میزان پورسانت

١٢ – تأیید کلی و یا بخشی از سفارشات توسط مدیریتهای پخش و عامل شرکت

سیستم حسابداری جامع پخش زرین